Мрежата на младинскибанки – Македонија е неформалнa мрежа на граѓански организации која има за цел да застапува создавање услови за што поголема младинска вработеност преку моделот на младински банки. Моделот на младински банки предвидува создавање на младински фондови кои ќе вклучуваат средства од општините, граѓанскиот и бизнис секторот, наменети за финансирање локални иницијативи и проекти на неформални групи млади.

Мрежата е основана во декември 2017 од страна на ЦЕФЕ Битола, Младински совет Прилеп, Порака Нова од Струга, Младински сојуз – Крушево, предводени од Асоцијацијата за едукација МладиинфоИнтернационал кои и впрочем заседаваат со мрежата, притоа користејќи го знаењето и искуството на Мозаик Фондација од Босна и Херцеговина. Денес Мрежата на младински банки – Македонија брои 13 членови меѓу кои и новите осум членки: Мултикултура, Младите можат, Волонтерски Центар Скопје, Инова Лаб Битола, Здружение на граѓани Интеркултура, Здружение за мултикултурна интеграција – Инклузија, ЛАГ Агро Лидер, Платформа за зајакнување на младите – Гостивар.

Мрежата на младински банки во овој состав ќе делува во 4 региони во Македонија (Скопски, Полошки, Југозападен и Пелагонија), со цел да се воспостави новиот и иновативен модел во Македонија кој ќе треба да донесе клучни промени во младинското вработување. Преку овој модел, не само што младите ќе бидат тие кои ќе поднесат иницијативи за нивната заедница, туку и тие ќе располагаат со средствата и токму младите ќе одлучуваат каков тип на проекти да се поддржат. На овој начин, младите учат претприемнички и вештини за вработување (препознавање на проблем, пристап кон барање решенија, градење партнерства, пишување проект на апликација, менаџирање проект, комуникација со медиуми), но и животни вештини (работа во тим, стекнување самодоверба, иницијативност, иновативност, грижа за заедницата, солидарност).

Проектот Мрежа на младински банки – Македонија е поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество.