За проектот Мрежа на младински банки – Македонија

Како да се вклучат младите да работат на прашања што им се важни? Како да ги инспирираме да ги забележат проблемите и да развијат решенија во своите локални заедници? Од друга страна, како да се мотивираат претставниците на локалната власт да имаат разбирање за потребите на младите, да ги вклучат во процесите на донесување одлуки и, на крајот, да обезбедат процедури и механизми за вклучување на младите?

Мрежата на младински банки – Македонија е неформално здружување на граѓански организации од Македонија кои работат на темите: младинска вклученост, младински активизам и младинско вработување. Мрежата е основана во декември 2017 во рамки на проектот поддржан од УСАИД за граѓанско учество,  ЦЕФЕ Битола, Младински совет Прилеп, Порака Нова од Струга, Младинска алијанска – Крушево, предводени од Младиинфо Интернационал и користејќи го знаењето и искуството на нашите партнери Мозаик Фондација од Босна и Херцеговина кои имаат поддржано 1735 проекти на младински банки за период од 9 години, создадовме Мрежа која ќе поттикнува вработување на младите и нивно активно учество користејќи го моделот на младински банки. Моделот младински банки се спроведува во 20 земји од Европа и светот, ве молиме прочитајте повеќе за моделот и видете ја мапата обезбедена од страна на YouthBanks International тука: http://www.youthbankinternational.org/

Цели

Со проектот на Мрежа на младински банки во Македонија, имаме за цел да ги воспоставиме неопходните механизми и процедури за имплементирање на моделот на младински банки на локално ниво, како и да ги оспособиме младите и локалните власти со потребните вештини и алатки за вработување на младите, користејќи го моделот на младински банки . Целта на проектот е да се промовира правно, политичко и деловно опкружување за вработување на младите преку модел на младински банки во Македонија. Специфичните цели на проектот се:

  • Да се ​​воспостави активна и препознатлива мрежа – за јавна дебата и дијалог со властите на национално / локално ниво за поддршка на вработувањето на младите;
  • Јакнење на капацитетите на мрежата со цел да се развијат политики за застапување на секое ниво кое ќе го поддржи креирањето на работни места за младите преку модел на Младински банки;
  • Правна и поддршка на политиките за општините и граќанските организации за воспоставување на средина за деловно работење (локални младински банки);
  • Постепено да ја подигне свеста на локалната и на националната јавност и носителите на одлуки за важноста на поддршката за вработување на младите преку Мрежата на младински банки.

Во оваа фаза, со овој проект, се фокусираме на активностите за лобирање и застапување за политиките на кое било ниво, кои го поддржуваат креирањето на работните места за младите преку моделот на младински банки. Во рамките на Мрежата на младински банки, би сакале да ги обучиме младите, како и да обезбедиме канали и алатки што може да ги користат за лобирање и застапување за нивните интереси и потреби со локалните власти. Ќе има состаноци со членовите на општинските совети каде ќе се дискутира за постапката за изготвување на предлог за општинскиот совет, каде што ќе предложи формирање на Фонд за младински банки, кој ќе ги поддржи локалните младински иницијативи од 2019 година. Во суштина, сакаме да се осигураме дека ќе се создадат услови за такви фондови и дека тие ќе станат дел од Стратегијата за локален економски развој или Локалната стратегија за млади од 2019 година, со што ќе се гарантира нивната имплементација.

Проектот Мрежа на младински банки Македонија е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество и ќе трае две години (до септември 2019 година).