Проектот за граѓанско учество ќе го зајакне конструктивниот ангажман на организациите на граѓанското општество за политиките и прашањата од јавен интерес и ќе го зголеми и одржи учеството на младите во јавниот живот во Македонија.